Normativa

NORMES DE FUNCIONAMENT del BANC DEL TEMPS DE CARDEDEU

1. El Banc del Temps de Cardedeu és un projecte que funciona sense ànim de lucre.

2. El Banc del Temps de Cardedeu (en endavant Banc) és una xarxa d’intercanvi, no de voluntariat. Té com a finalitat promoure l’intercanvi de temps, per tal de donar, rebre i compartir habilitats, coneixements i serveis puntuals entre les persones que en formen part, i fomentar-ne el coneixement i la confiança mútua, a través de l’organització de trobades i d’altres activitats.

3. L’òrgan màxim de decisió és l’Assemblea de les persones inscrites al Banc. La Secretaria del Banc està formada íntegrament per membres d’aquesta assemblea.

4. La unitat d’intercanvi és l’hora, i la seva mesura coincideix amb les hores reals prestades, amb independència del tipus de servei que s’intercanviï. No es poden acceptar propines ni demanar diners per la prestació d’un servei.

5. Podran formar part del Banc les persones majors de 18 anys.
S’hi podran inscriure omplint el formulari corresponent, que caldrà lliurar signat a la Secretaria del Banc.

6. Les persones inscrites al Banc hauran d’oferir hores del seu temps lliure, per realitzar els serveis que els sol·licitin. A la vegada podran demanar els serveis d’altres membres del Banc .
Les persones usuàries del Banc seran les responsables de la realització dels intercanvis.

7. Les persones inscrites al Banc col·laboraran amb la cessió de dues hores anuals del seu compte corrent de temps, o la part proporcional que correspongui, a favor de la Secretaria del Banc.
D’aquestes hores de col·laboració se’n farà balanç anualment i serviran per cobrir les necessitats de dedicació de la Secretaria a la gestió del propi Banc.

8. Quan hi hagi un intercanvi que impliqui a menors, com ara suport a fer els deures, a llegir, ensenyar un instrument musical, etc. cal que el pares estiguin presents.

9. El sistema de gestió, anomenat TimeOverFlow, és una base de dades on es recull el llistat d’usuaris i serveis, i mostra el balanç d’hores de cadascú. Per accedir-hi caldrà seleccionar l’enllaç que hi ha al blog.

10. Cada persona inscrita al Banc serà titular d’un compte corrent de temps, comptabilitzat en hores. El compte corrent disposarà d’un saldo inicial a crèdit de 10 hores.

11. Cada persona inscrita al Banc es compromet a comunicar a Secretaria els serveis utilitzats al més aviat possible, per TimeOverFlow o presencialment els dimarts a la biblioteca.
En qualsevol moment els usuaris podran comprovar l’estat del seu compte a través de TimeOverFlow.

12.  Les persones que no tinguin accés a internet podran adreçar-se a la Secretaria del Banc els dimarts i se’ls facilitarà contactar amb les persones que els puguin oferir els serveis que necessitin.

13. Les persones usuàries del Banc i la mateixa Secretaria es comprometen a guardar la màxima confidencialitat sobre les dades dels usuaris que formen part de Banc. No es poden difondre i són d’ús exclusiu dels usuaris del Banc.

14. La Secretaria del Banc no es fa responsable de les problemàtiques que puguin sorgir en el transcurs d’un intercanvi. La responsabilitat dels intercanvis que es facin recau únicament en les persones implicades.

15. La Secretaria del Banc podrà publicar en el blog fotografies realitzades en el transcurs de les trobades i activitats. En el cas que un usuari no hi desitgi aparèixer, ho haurà de comunicar a Secretaria.

16. Les persones inscrites al Banc podran donar-se de baixa quan així ho decideixin, notificant-ho a la Secretaria del Banc.

17. Les persones inscrites al Banc es comprometen a acceptar i complir aquestes normes de funcionament; el seu incompliment podrà ser causa de la tramitació de la seva baixa en el Banc.

 

Anuncis